Prohlášení o ochraně osobních údajů skupiny FELDER

Správce a kontaktní údaje
FELDER KG, KR-Felder-Straße 1, 6060 Hall in Tirol, Rakousko

Pokud máte dotazy ohledně ochrany údajů, můžete se na nás kdykoli obrátit. Všechny informace o ochraně osobních údajů obdržíte na adrese [email protected].

 

Obsah prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Informace o právech subjektu údajů a o právu podat stížnost

1.     Provozování internetové stránky a našich informačních systémů (údržba a bezpečnost)
2.     Zpracování v souvislosti s prováděním dodávek a výkonů, především v rámci prodeje našich produktů a nabídky služeb (např. školení)
3.     Zpracování pro marketingové účely (dotazy zákazníků, péče o zákazníky a reklama)
4.     Práce s veřejností
5.     Zpracování údajů při přijímání zaměstnanců
6.     Komunikace

 

Informace o právech subjektu údajů a o právu podat stížnost

V následujícím textu Vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů při používání naší internetové stránky. Naši internetovou stránku lze standardně navštěvovat bez registrace. Přitom jsou pro statistické účely ukládány na serveru údaje, jako jsou například prohlížené stránky, resp. názvy prohlížených souborů, datum a čas, aniž by se tyto údaje vztahovaly bezprostředně k Vaší osobě. Osobní údaje, zejména jméno, adresa nebo e-mailová adresa jsou pokud možno získávány na základě dobrovolnosti. Bez Vašeho souhlasu nejsou údaje předávány třetím osobám.
Práva subjektu údajů uvedená v následujícím textu můžete uplatnit, pokud jsou splněny příslušné podmínky. Vezměte prosím na vědomí, že předtím musíte případně prokázat svou totožnost.

 • ● Právo na informace: Můžete – zpravidla bezplatně – požadovat potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a podle čl. 15 GDPR můžete požadovat informace o těchto údajích a informacích.
 • ● Právo na opravu, pokud jsou o Vás zpracovávány nesprávné a neúplné údaje (čl. 16 GDPR).
 • ● Právo na výmaz osobních údajů, které se týkají Vaší osoby, pokud jsou splněny podmínky čl. 17 GDPR.
 • ● Právo na omezené zpracovávání Vašich údajů podle čl. 18 GDPR.
 • ● Právo na přenositelnost a obdržení osobních údajů, které jste poskytli v automatizovaném režimu, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu (čl. 20 GDPR).
 • ● Při zpracovávání, které se opírá o oprávněný zájem, jste kdykoli oprávněni vznést námitku podle čl. 21 GDPR. Při zpracovávání k účelům přímého marketingu a s tím spojeným profilováním platí toto právo bez omezení.
 • ● Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat; legálnost zpracování, které probíhalo do okamžiku odvolání souhlasu, tím není dotčeno.

 

Právo podat stížnost
Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (úřadu pro ochranu údajů), zejména v členském státě EU Vašeho místa pobytu, Vašeho pracoviště nebo místa, kde došlo k předpokládanému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů, které se vztahují k Vaší osobě, dochází k porušení nařízení o ochraně osobních údajů, nebo že byla porušena Vaše práva jako práva subjektu údajů. Uvítáme, pokud s námi předtím navážete kontakt a poskytnete nám příležitost, abychom k tomu zaujali stanovisko. Seznam dozorových úřadů naleznete zde: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
Pokud byste se chtěli obrátit přímo na nás, rádi Vám Vaše otázky ohledně ochrany osobních údajů zodpovíme na adrese [email protected]. Upozorňujeme Vás na to, že Vás požadavek na poskytnutí informací můžeme zpracovat pouze v případě, že nám budete moci prokázat svou totožnost.

 

1. Provozování internetové stránky a našich informačních systémů (údržba a bezpečnost)

 

Účely zpracování
Osobní údaje našich uživatelů zásadně zpracováváme v souvislosti s provozováním a údržbou informačních systémů a firemních internetových stránek a také kvůli zachování bezpečnosti údajů a zamezení jejich zneužití resp. podvodných aktivit pouze tehdy, když to je nezbytné pro poskytování služeb a provádění našich činností.

Právní základ a (převažující) oprávněné zájmy
Vaše údaje zpracováváme pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy nebo pro splnění smluvních povinností (např. plnění VOP, podmínek užívání, čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR, např. souhlas s používáním cookies, zachování přiměřené úrovně bezpečnosti údajů) a na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro účely následujících (převažujících) oprávněných zájmů:
● zajištění funkční a atraktivní prezentace na internetu,
● zachování bezpečnosti údajů,
● efektivní interní správa uvnitř koncernu / skupiny podniků.

Příjemci nebo kategorie příjemců a předávání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím
Předávání údajů se nepředpokládá, ale údaje (např. komentáře) zveřejněné samotnými uživateli našich služeb) jsou veřejné a potenciálně přístupné bez teritoriálního omezení. V konkrétním případě mohou být údaje předány v souvislosti s uplatňováním právních nároků správce nebo třetích osob orgánům činným v trestním řízení, soudům atd.

Využíváme služby následujících zpracovatelů:

Google Analytics
Naše webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. O deaktivaci Google Analytics poskytuje firma Google zásuvný modul prohlížeče na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Google Analytics používá cookies. Jedná se malé textové soubory, které umožňují ukládat v koncovém zařízení uživatele specifické informace vztahující se k uživateli. Tyto soubory umožňují, aby firma Google prováděla analýzu využívání naší nabídky webových stránek. Informace o využívání našich stránek získané prostřednictvím cookies (včetně Vaší IP adresy) se zpravidla předávají na server Google v USA a jsou zde ukládány. Upozorňujeme na to, že na této webové stránce byl Google Analytics rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();“, který umožňuje anonymizované zaznamenávání IP adres (tzv. IP maskování). Pokud je anonymizování aktivní, zkracuje Google IP adresy v členských státech EU nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru, a proto z nich nelze vyvodit závěry o Vaší identitě. Na server firmy Google v USA se plná IP adresa předává a zde se zkracuje pouze ve výjimečných případech. Firma Google respektuje ustanovení o ochraně osobních údajů zahrnuté do dohody „Privacy Shield“ a je registrována v programu „Privacy Shield“ ministerstva obchodu USA s tím, že nashromážděné informace využívá k tomu, aby vyhodnotila používání našich webových stránek, vypracovávala o něm pro nás zprávy a poskytovala nám jiné služby, které s tím souvisejí. Více se dozvíte na adresehttp://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

LiveZilla
Tato webová stránka shromažďuje a ukládá prostřednictvím technologií firmy LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen (www.livezilla.net) anonymizované údaje za účelem webové analýzy a k provozování systému live chat ke zodpovídání dotazů v rámci přímé podpory. Z těchto anonymizovaných údajů lze vytvářet pseudonymizované profily uživání stránek. Za tím účelem mohou být využívány cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou ukládány lokálně na počítači návštěvníka stránek a umožňují tím (mohou umožňovat) jeho opětovné rozpoznání při další návštěvě naší webové stránky. Bez zvlášť uděleného a výslovného souhlasu subjektu údajů nebudou pseudonymizované profily užívání provázány s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Technicky je zajištěno, že IP adresy jsou anonymizovány v automatickém režimu. Prostřednictvím konfigurace Vašeho prohlížeče (např. ošetření cookies) můžete zakázat provádění webové analýzy.
Společnost FELDER KG jako správce je součástí skupiny podniků. V zájmu hospodárné interní správy údajů proto při zpracování údajů využíváme také jiné podniky ve skupině. U skupiny podniků se zde jedná o převažující oprávněný zájem (bod odůvodnění 48 GDPR).

Společná kontaktní adresa všech spřízněných podniků a správců v souvislosti s dotazy a uplatněním práv subjektů údajů na ochranu osobních údajů je [email protected].

Získávání údajů z jiných zdrojů: Kategorie osobních údajů
Při každém vstupu na naši internetovou stránku náš systém automaticky eviduje údaje a informace pocházející z počítačového systému připojeného počítače.
Přitom jsou získávány tyto údaje:

 • ● informace o typu a používané verzi prohlížeče
 • ● operační systém uživatele
 • ● poskytovatel internetových služeb uživatele
 • ● IP adresa uživatele, ID session prohlížeče
 • ● datum a čas přístupu
 • ● údaje o koncovém zařízení (ID zařízení, rozlišení monitoru, jazyková a národní nastavení …)
 • ● internetové stránky, ze kterých systém uživatele přistupuje na naši internetovou stránku
 • ● internetové stránky, ke kterým systém uživatele přistupuje přes naši internetovou stránku.


Doba uložení
Údaje, které jsou nezbytné pro funkčnost prezentace na internetu, se zpracovávají a ukládají pouze po dobu vaší návštěvy. Přihlašovací údaje a IP adresy se navíc kvůli odvrácení útoků na naše systémy zpravidla ukládají na 7 dní a v konkrétních případech, kdy je to nutné kvůli vyřešení incidentů v oblasti bezpečnosti dat a uplatnění nároků na náhradu škody, do definitivního vyřízení případu.

Poskytování údajů
I když právní nebo smluvní povinnost poskytnutí údajů neexistuje, jsou určité údaje zapotřebí k zajištění funkčnosti prezentace na internetu a našich informačních systémů, která by bez těchto dat mohla být někdy narušena.

Zpracování vašich údajů k jiným účelům
Část získaných údajů se dále zpracovává v rámci margetingových aktivit. O této skutečnosti a také o vašem právu podat námitku vás informujeme už v okamžiku předání údajů. V této souvislosti vás prosíme, abyste se řídili bodem 3 Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

2. Zpracování v souvislosti s prováděním dodávek a výkonů, především v rámci prodeje našich produktů a nabídky služeb (např. školení)

 

Účely zpracování
Osobní údaje shromažďujeme v souvislosti s dodávkou našich produktů a poskytováním našich služeb, a to také v internetovém obchodě a k využívání služeb třetích osob v rámci obchodního styku.

Právní základ a oprávněné zájmy
Právní základ pro zpracování údajů jsou opatření přijatá před uzavřením smlouvy nebo plnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), plnění právních a zákonných povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR, především v oblasti daní a odvodů) a následující (převažující) oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR):

 • ● uplatňování nebo hájení vlastních právních nároků, zvlášť z důvodu záruky a ručení za výrobek
 • ● zmírnění rizik výpadku (také u třetích osob)
 • ● zodpovídání dotazů zákazníků ohledně dodávek a výkonů; subjekt údajů může kdykoli uplatnit právo podat námitku, pokud tomu nebrání převažující zájmy (např. ručení)
 • ● efektivní interní správa uvnitř koncernu / skupiny podniků


Příjemci nebo kategorie příjemců a předávání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím
V nutných případech jsou osobní údaje předávány následujícím kategoriím příjemců:

 • ● banky (kvůli realizaci platebního styku)
 • ● právní zástupci, soudy v případě potřeby
 • ● auditoři (pro potřeby auditu)
 • ● příslušné správní orgány, zejm. finanční orgány
 • ● inkasní agentury pro vymáhání dluhů (do zahraničí proto pouze v případě, že se dluh musí vymáhat v zahraničí)
 • ● cizí poskytovatelé financování, např. leasingové nebo faktoringové společnosti a postupníci, pokud se u dodávky nebo výkonu realizuje tento způsob cizího financování
 • ● smluvní nebo obchodní partneři, kteří se podílejí resp. mají podílet na dodávce nebo výkonu (např. doručovací služby)
 • ● pojišťovny z titulu uzavření smlouvy o pojištění dodávky/výkonu nebo vzniku pojistného případu
 • ● úřední orgány a instituce za účelem vypracování předepsaných (úředních) statistik vyžadovaných právními předpisy
 • ● zákazníci (příjemci výkonů)
 • ● registry dlužníků

Předávání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím se v těchto případech realizuje jen tehdy, když je podloženo rozhodnutím o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR nebo jsou splněny podmínky čl. 49 odst. 1 písm. b, c nebo e GDPR (potřeba realizace opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů nebo v jeho zájmu, uplatnění, výkon nebo hájení právních nároků) nebo je k dispozici souhlas podle čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.

Využíváme služby následujících zpracovatelů:

 

Google Analytics
Naše webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. O deaktivaci Google Analytics poskytuje firma Google zásuvný modul prohlížeče na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Google Analytics používá cookies. Jedná se malé textové soubory, které umožňují ukládat v koncovém zařízení uživatele specifické informace vztahující se k uživateli. Tyto soubory umožňují, aby firma Google prováděla analýzu využívání naší nabídky webových stránek. Informace o využívání našich stránek získané prostřednictvím cookies (včetně Vaší IP adresy) se zpravidla předávají na server Google v USA a jsou zde ukládány. Upozorňujeme na to, že na této webové stránce byl Google Analytics rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();“, který umožňuje anonymizované zaznamenávání IP adres (tzv. IP maskování). Pokud je anonymizování aktivní, zkracuje Google IP adresy v členských státech EU nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru, a proto z nich nelze vyvodit závěry o Vaší identitě. Na server firmy Google v USA se plná IP adresa předává a zde se zkracuje pouze ve výjimečných případech. Firma Google respektuje ustanovení o ochraně osobních údajů zahrnuté do dohody „Privacy Shield“ a je registrována v programu „Privacy Shield“ ministerstva obchodu USA s tím, že nashromážděné informace využívá k tomu, aby vyhodnotila používání našich webových stránek, vypracovávala o něm pro nás zprávy a poskytovala nám jiné služby, které s tím souvisejí. Více se dozvíte na adresehttp://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

LiveZilla
Tato webová stránka shromažďuje a ukládá prostřednictvím technologií firmy LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen (www.livezilla.net) anonymizované údaje za účelem webové analýzy a k provozování systému live chat ke zodpovídání dotazů v rámci přímé podpory. Z těchto anonymizovaných údajů lze vytvářet pseudonymizované profily uživání stránek. Za tím účelem mohou být využívány cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou ukládány lokálně na počítači návštěvníka stránek a umožňují tím (mohou umožňovat) jeho opětovné rozpoznání při další návštěvě naší webové stránky. Bez zvlášť uděleného a výslovného souhlasu subjektu údajů nebudou pseudonymizované profily užívání provázány s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Technicky je zajištěno, že IP adresy jsou anonymizovány v automatickém režimu. Prostřednictvím konfigurace Vašeho prohlížeče (např. ošetření cookies) můžete zakázat provádění webové analýzy.
Společnost FELDER KG jako správce je součástí skupiny podniků. V zájmu hospodárné interní správy údajů proto při zpracování údajů využíváme také jiné podniky ve skupině. U skupiny podniků se zde jedná o převažující oprávněný zájem (bod odůvodnění 48 GDPR).

Společná kontaktní adresa všech spřízněných podniků a správců v souvislosti s dotazy a uplatněním práv subjektů údajů na ochranu osobních údajů je [email protected].

 

Získávání údajů z jiných zdrojů: Kategorie osobních údajů
Pokud existuje příslušný oprávněný zájem (hodnota zakázky, způsob financování), zjišťujeme před přijetím zakázky bonitu a níže uvedené osobní údaje.
V internetovém obchodě se používají cookies k zajištění funkčnosti nákupního košíku a objednací procedury.

Doba uložení
Do skončení obchodního vztahu nebo do uplynutí záručních, promlčecích a zákonných archivačních lhůt, kterými jsme vázáni; kromě toho do ukončení případných právních sporů, pro které jsou údaje zapotřebí jako důkazy. U výkonů, u kterých lze uplatnit nárok na náhradu škody podle Všeobecného občanského zákoníku nebo z jiného titulu (např. ručení za produkt), na potřebnou dobu.

Poskytování údajů
Získávání údajů, které povinně vyžadujeme, je zapotřebí kvůli uzavření smlouvy.

Zpracování vašich údajů k jiným účelům
Část získaných údajů se dále zpracovává v rámci margetingových aktivit. O této skutečnosti a také o vašem právu podat námitku vás informujeme už v okamžiku předání údajů. V této souvislosti vás prosíme, abyste se řídili bodem 3 Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

3. Zpracování pro marketingové účely (dotazy zákazníků, péče o zákazníky a reklama)

 

Účely zpracování
Péče o zákazníky a reklama (přímá reklama) pro potřeby správce nebo společných správců, také prostřednictvím newsletterů a odpovídání na dotazy zákazníků, rozesílání reklamních materiálů poštou

Právní základ a oprávněné zájmy
Oprávněné zájmy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR
● reklama na zboží a služby skupiny podniků
● získávání a realizace opatření k udržení zákazníků (bonusové programy pro kmenové zákazníky)
● zvýšení atraktivity nabídek

Námitka
Máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů pro tyto účely a rovněž můžete požadovat výmaz údajů nebo omezení jejich zpracování. O vašich právech vás informujeme při přímém zjišťování údajů.

Příjemci nebo kategorie příjemců a předávání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím
V nutných případech jsou osobní údaje předávány následujícím kategoriím příjemců:

 • doručovací služby

Využíváme služby následujících zpracovatelů:
● tiskárny
● poskytovatelé služeb v souvislosti s newslettery

FELDER KG jako správce je součástí skupiny podniků. V zájmu hospodárné interní správy údajů proto při zpracování údajů využíváme také jiné podniky ve skupině. U skupiny podniků se zde jedná o převažující oprávněný zájem (bod odůvodnění 48 GDPR). Zpracování pro marketingové účely a k realizaci opatření k udržení zákazníků se provádí výhradně pro potřeby správce, s nímž udržujeme obchodní vztah; pokud se údaje mají zpracovávat pro obdobné účely skupiny podniků, je nutný předchozí souhlas subjektu údajů.

Společná kontaktní adresa všech spřízněných podniků a správců v souvislosti s dotazy a uplatněním práv subjektů údajů na ochranu osobních údajů je [email protected].

Získávání údajů z jiných zdrojů: Kategorie osobních údajů
nákup adresních údajů, získávání adres
Využíváme služby následujících zpracovatelů:

Cookies
Naše webová stránka používá cookies. Jedná se malé textové soubory, které umožňují ukládat v koncovém zařízení uživatele během doby, kdy využívá webovou stránku, specifické informace vztahující se k uživateli. Cookies umožňují zjišťovat zejména frekvenci využívání a počet uživatelů stránek, analyzovat chování při využívání stránky, ale i vytvářet naši nabídku tak, aby uživateli lépe vyhovovala. Cookies zůstávají uloženy po ukončení prohlížení a mohou být znovu načteny při další návštěvě stránky. Pokud si to nepřejete, měli byste nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby znemožnil příjem cookies.

Google Analytics
Naše webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. O deaktivaci Google Analytics poskytuje firma Google zásuvný modul prohlížeče na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Google Analytics používá cookies. Jedná se malé textové soubory, které umožňují ukládat v koncovém zařízení uživatele specifické informace vztahující se k uživateli. Tyto soubory umožňují, aby firma Google prováděla analýzu využívání naší nabídky webových stránek. Informace o využívání našich stránek získané prostřednictvím cookies (včetně Vaší IP adresy) se zpravidla předávají na server Google v USA a jsou zde ukládány. Upozorňujeme na to, že na této webové stránce byl Google Analytics rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();“, který umožňuje anonymizované zaznamenávání IP adres (tzv. IP maskování). Pokud je anonymizování aktivní, zkracuje Google IP adresy v členských státech EU nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru, a proto z nich nelze vyvodit závěry o Vaší identitě. Na server firmy Google v USA se plná IP adresa předává a zde se zkracuje pouze ve výjimečných případech. Firma Google respektuje ustanovení o ochraně osobních údajů zahrnuté do dohody „Privacy Shield“ a je registrována v programu „Privacy Shield“ ministerstva obchodu USA s tím, že nashromážděné informace využívá k tomu, aby vyhodnotila používání našich webových stránek, vypracovávala o něm pro nás zprávy a poskytovala nám jiné služby, které s tím souvisejí. Více se dozvíte na adresehttp://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

LiveZilla
Tato webová stránka shromažďuje a ukládá prostřednictvím technologií firmy LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen (www.livezilla.net) anonymizované údaje za účelem webové analýzy a k provozování systému live chat ke zodpovídání dotazů v rámci přímé podpory. Z těchto anonymizovaných údajů lze vytvářet pseudonymizované profily uživání stránek. Za tím účelem mohou být využívány cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou ukládány lokálně na počítači návštěvníka stránek a umožňují tím (mohou umožňovat) jeho opětovné rozpoznání při další návštěvě naší webové stránky. Bez zvlášť uděleného a výslovného souhlasu subjektu údajů nebudou pseudonymizované profily užívání provázány s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Technicky je zajištěno, že IP adresy jsou anonymizovány v automatickém režimu. Prostřednictvím konfigurace Vašeho prohlížeče (např. ošetření cookies) můžete zakázat provádění webové analýzy.

Twitter
Naše webová stránka používá funkce Twitteru, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Při načtení našich stránek s pluginy Twitteru se vytvoří spojení mezi Vaším prohlížečem a servery společnosti Twitter. Už při tom dochází k předávání údajů firmě Twitter. Pokud máte účet na Twitteru, mohou s ním být tyto údaje provázány. Pokud si nepřejete přiřazení těchto údajů k Vašemu účtu na Twitteru, odhlaste se prosím před návštěvou naší stránky z Twitteru. Interakce, zejména kliknutí na tlačítko „Re-Tweet“, se rovněž předávají firmě Twitter. Více se dozvíte na adrese https://twitter.com/privacy.

Plugin YouTube
Tato internetová stránka obsahuje nejméně jeden plugin firmy You Tube, patřící společnosti Google Inc., se sídlem v San Bruno/Kalifornie, USA. Jakmile navštívíte stránky naší internetové prezentace vybavené pluginem, vytvoří se spojení na servery You Tube. Serveru Youtube se při tom sděluje, kterou konkrétní stránku naší prezentace na internetu jste navštívili. Pokud byste kromě toho byli přihlášeni k účtu You Tube, umožnili byste You Tube přiřadit Vaše chování během surfování k Vašemu osobnímu profilu. Takovéto možnosti přiřazení můžete zabránit, pokud se předtím odhlásíte ze svého účtu. Další informace o získávání a využívání Vašich údajů firmou YouTube získáte v informacích o ochraně údajů na adrese www.youtube.com.

Tlačítko Pin It firmy Pinterest
Na naší internetové stránce se nachází tlačítko Pin It sociální sítě Pinterest, kterou provozuje firma Pinterest, Inc. – se sídlem 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Používání tlačítka Pin It umožňuje firmě Pinterest získat informaci, že jste navštívili naše internetové stránky. Pokud budete během toho přihlášeni na Vašem účtu Pinterest, může firma Pinterest přiřadit Vaši návštěvu k Vašemu účtu na Pinterest. Kliknutím na tlačítko Pin It se firmě Pinterest předávají údaje a ta je ukládá na s0erverech (v USA). Pokud tomu chcete zabránit, musíte se před kliknutím na tlačítko Pin It odhlásit z Vašeho účtu na Pinterest. Abyste mohli chránit své soukromí, vyhledejte si prosím další podrobnosti o získávání údajů a případně o zpracování a využívání Vašich údajů firmou Pinterest a o Vašich právních možnostech a možnostech nastavení v pokynech k ochraně osobních údajů firmy Pinterest na adrese:http://pinterest.com/about/privacy/

Doba uložení
Údaje zájemců a profily v internetových obchodech se ukládají po 3 roky od posledního kontaktu se zákazníkem. Poštovní a e-mailové adresy se ukládají po dobu trvání reklamních akcí nebo do podání námitky resp. odhlášení odběru newsletteru; údaje se kromě toho ukládají, pokud je vyžadováno omezené zpracování nebo v případě, že zpracování pro jiné účely vyžaduje delší dobu uložení (zvlášť podle bodu 2 Prohlášení o ochraně osobních údajů).

Poskytování údajů
Neexistuje povinnost poskytnutí údajů.

Zpracování vašich údajů k jiným účelům
U dotazů zákazníků se podle typu dotazu a způsobu jeho zpracování provádí v případě potřeby další zpracování v souvislosti s dodávkami a výkony; podrobnější informace jsou uvedeny v bodu 2 Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

4. Práce s veřejností

 

Účely zpracování
Poskytnutí informací v přinejmenším lokálním nebo regionálním veřejném zájmu o úkolech a činnostech správce.

Námitka
Z důvodů, které vyplývají z vaší specifické situace, máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů pro tyto účely a rovněž můžete požadovat výmaz údajů nebo omezení jejich zpracování. O vašich právech vás informujeme při přímém zjišťování údajů a v rámci pozvání k účasti na akcích.

Právní základ a oprávněné zájmy
Právním základem zpracování je svoboda projevu podle čl. 13, 17, 17a zákona o všeobecných právech občanů a čl. 10 Evropské úmluvy o ochraně základních práv a svobod a, pokud zpracování sleduje publikační účely, podle čl. 85 GDPR ve spojení s § 9 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů (pro obrazové údaje také § 12 odst. 2 bod 4 zákona o ochraně osobních údajů, pokud existuje převažující zájem na veřejném prezentování historických událostí); jinak se především při zveřejňování obrazových údajů vždy žádá o souhlas subjektů údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR / čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR).

Příjemci nebo kategorie příjemců a předávání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím
Nepočítá se s existencí příjemce konkrétního předaných údajů, zveřejnění je však určeno pro veřejnost a, pokud se přitom jedná o internet, jsou údaje přístupné komukoli bez územního omezení.

FELDER KG jako správce je součástí skupiny podniků. V zájmu hospodárné interní správy údajů proto při zpracování údajů využíváme také jiné podniky ve skupině. U skupiny podniků se zde jedná o převažující oprávněný zájem (bod odůvodnění 48 GDPR). Zpracování pro marketingové účely a k realizaci opatření k udržení zákazníků se provádí výhradně pro potřeby správce, s nímž udržujeme obchodní vztah; pokud se údaje mají zpracovávat pro obdobné účely skupiny podniků, je nutný předchozí souhlas subjektu údajů.

Společná kontaktní adresa všech spřízněných podniků a správců v souvislosti s dotazy a uplatněním práv subjektů údajů na ochranu osobních údajů je [email protected].

Doba uložení
Doba uložení je omezena lhůtou, po kterou jsou údaje vhodné a použitelné pro publikační účely; v případě odpovídajícího zájmu o dokumentování se provádí trvalá archivace pro pozdější (opětovné) využití k účelům popsaným v dané činnosti zpracování.

Poskytování údajů
Neexistuje povinnost poskytnutí údajů.

Zpracování vašich údajů k jiným účelům
Údaje se použijí pouze ke stanoveným účelům a v případě potřeby v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. b GDPR pro archivní účely ve veřejném zájmu, pro potřeby vědeckého nebo historického zkoumání nebo pro statistické účely.

 

5. Zpracování údajů při přijímání zaměstnanců

 

Účely zpracování
Časově omezené evidování osobních údajů uchazečů, kteří podali žádost o zaměstnání z vlastní iniciativy resp. se přihlásili do výběrového řízení, a použití údajů za účelem výběru uchazečů a uzavření pracovní smlouvy.

Právní základ a oprávněné zájmy
Údaje zájemců o zaměstnání zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (opatření přijatá před uzavřením smlouvy) a čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, abychom vás mohli během určené doby pro uložení údajů mohli kontaktovat v souvislosti s výběrem uchazečů a popř. mohli v konkrétním případě ověřit vaše údaje, pokud je to – v našem zájmu nebo popř. v zájmu třetích osob – zapotřebí u pracovních pozic se zvlášť přísnými požadavky na vaši důvěryhodnost.

Příjemci nebo kategorie příjemců a předávání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím
Vaše údaje budou zpřístupněny našim zaměstnancům pouze pokud to bude nezbytně nutné. U uvedených referencí může v konkrétním případě dojít k navázání kontaktu. Podobně může dojít v odůvodněných případech k ověření vašich údajů u třetích osob (např. ohledně uvedené kvalifikace nebo vysokoškolského vzdělání), pokud je dán příslušný převažující zájem. Předávání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím se v těchto případech realizuje jen tehdy, když je podloženo rozhodnutím o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR nebo jsou splněny podmínky čl. 49 odst. 1 písm. b GDPR (potřeba realizace opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů) nebo je k dispozici souhlas podle čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.

Společnost FELDER KG jako správce je součástí skupiny podniků. V zájmu hospodárné interní správy údajů proto při zpracování údajů využíváme také jiné podniky ve skupině. U skupiny podniků se zde jedná o převažující oprávněný zájem (bod odůvodnění 48 GDPR).

Získávání údajů z jiných zdrojů: Kategorie osobních údajů
Při kontaktování osob uvedených jako reference můžeme získávat údaje a informace o vašem dřívějším pracovním poměru nebo vaší činnosti a o subjektivním hodnocení vašeho pracovního výkonu ze strany třetích osob. (S ukládáním těchto údajů a informací se nepočítá.)

Doba uložení
Pokud se ucházíte o neobsazené místo, uložíme vaše osobní údaje nejdéle na dobu tří let od skončení přijímacího řízení a pak budou smazány; po uplynutí osmi měsíců od skončení řízení jste přitom oprávněni kdykoli podat námitku, která nevyžaduje dodržení určité formy.
Pokud se ucházíte o místo z vlastní iniciativy, budou vaše materiály uloženy nejdéle po dobu tří let, abychom vás mohli informovat o vhodných volných místech; přitom můžete kdykoli podat námitku proti zpracování, opět bez požadavku na dodržení určité formy.

Poskytování údajů
V rámci přijímání pracovníků je vždy zapotřebí, aby uchazeč prokázal, že má kvalifikaci požadovanou pro obsazované místo, a aby poskytl kontaktní údaje. V konkrétním případě také může být v závislosti na požadavcích na obsazení pracovního místa nutné, abychom si od vás vyžádali další údaje (např. výpis z rejstříku trestů). Pokud tyto povinně vyžadované údaje nepředložíte, nemusíme se vaší žádostí o pracovní místo zabývat.

Zpracování vašich údajů k jiným účelům
V případě nástupu do zaměstnání budou údaje, které jste poskytli pro přijímací řízení, dále použity pro potřeby personální agendy, s výjimkou údajů podléhajících zvláštní ochraně (např. výpis z rejstříku trestů). Všechny další informace vám budou poskytnuty před uzavřením smlouvy

 

6. Komunikace

 

Účely zpracování
Pokud s námi navážete kontakt prostřednictvím internetové stránky, e-mailu nebo telefonicky, budou shromažďovány a zpracovávány technické údaje nezbytné pro komunikaci (podle zvoleného prostředku komunikace), např. telefonní číslo, e-mailová adresa, čas (popř. doba trvání) komunikace atd. Došlo e-maily přitom také budou zpracovány pomocí filtrů spamu, firewallu, antivirových programů atd. pro účely uvedené v bodu 1 tohoto prohlášení.

Právní základ a oprávněné zájmy
Údaje, které jste uvedli, budou zpracovány v rámci vyřízení dotazu na základě odpovídajícího oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Další účely zpracování závisí na obsahu komunikace a jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeny u bodů 1-6.

Námitka
Z důvodů, které vyplývají z vaší specifické situace, máte u zpracování pro účely uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. e a f GDPR, pokud tam jsou uvedeny, právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů pro tyto účely a rovněž můžete požadovat výmaz údajů nebo omezení jejich zpracování. O vašich právech vás informujeme při přímém zjišťování údajů (např. v online formulářích). Toto právo nemáte, pokud váš dotaz nebo komunikaci zpracováváme z jiných důvodů (např. plnění smluvních závazků nebo právních povinností, ručení za produkt) a musíme je uložit na dobu, která je uvedena v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Příjemci nebo kategorie příjemců a předávání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím
Konkrétní účel komunikace si případně může vyžádat předání údajů podle bodu 1-6 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Získávání údajů z jiných zdrojů: Kategorie osobních údajů
Při každém navázání kontaktu naše systémy evidují údaje a informace pocházející z prostředků komunikace resp. technických systémů subjektů údajů.
Přitom se shromažďují tyto údaje: kontaktní údaje subjektu údajů (např. telefonní číslo, e-mailová adresa atd.), čas komunikace (datum, přesný čas)

Doba uložení
Doba uložení odpovídá době, která je zapotřebí ke komunikaci až po její ukončení; konkrétní účel komunikace si kromě toho může vyžádat delší dobu uložení údajů, která je uvedena v bodech 1-6 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Poskytování údajů
Neexistuje povinnost poskytnutí údajů.

Zpracování vašich údajů k jiným účelům
V závislosti se obsahu vašeho dotazu nebo komunikace se údaje dále zpracovávají pro účely uvedené v bodech 1-6 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.