Allmänna försäljningsvillkor

Ändringar av nedanstående allmänna försäljningsvillkor är giltiga endast efter skriftlig överenskommelse mellan parterna.

1. Offert, beställningserkännande och avtalshandlingar

Offert eller annat anbud gäller, med de undantag som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor, i 30 dagar från offertens/anbudets datum. Offerten/anbudet är bindande med reservation för mellankommande avtal och gäller endast för odelad beställning.
Beställningserkännande som köparen inte skriftligen anmärkt mot inom 8 dagar efter erkännandets datering, anses ha godkänts i dess helhet av köparen.
Det individuella avtalet (vars villkor kan framgå av beställningserkännande), Köpinformation 2002 och dessa allmänna försäljningsvillkor är del av avtalet och gäller inbördes i nu nämnd ordning. Om fråga inte reglerats i dessa avtalshandlingar skall Köplagen (1990:931) tillämpas.

2. Priser och betalning

Alla priser är baserade på de för säljaren gällande anskaffnings- eller tillverkningskostnaderna på dagen för offert respektive beställningserkännande. Skulle dessa kostnader därefter ändras på grund av prisändring från säljarens leverantör, ändrade tull-, frakt eller försäkringskostnader, ändrade valutakurser eller andra orsaker som ligger utanför säljarens kontroll, förbehåller sig säljaren rätt att i motsvarande utsträckning ändra avtalat pris. Säljaren är skyldig att omgående underrätta köparen om prisförändringar. 
Extra ordinära hemtagningskostnader föranledda av köparens uttryckliga begäran om omgående leverans betalas av köparen. För order understigande 600 kr (ex. moms) utgår kvantitetstillägg med 80 kr (ex. moms).
Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt.
Betalning skall ske inom 30 dagar från fakturadatum.
Om köparen ställer in betalningarna, försätts i konkurs, träder i likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd, har säljaren rätt att stoppa leverans och ställa som villkor för leverans att köparen betalar kontant eller ställer fullgod säkerhet för det avtalade priset och kostnader som skall betalas av köparen.
Säljaren förbehåller sig rätten att utföra sedvanlig kreditbedömning av köparen samt att med anledning av denna bedömning fordra att köparen betalar kontant.
Godset förblir säljarens egendom, till dess det blivit fullt betalt, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt lag.
Vid försenad betalning är köparen skyldig att erlägga dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635), dock med den justeringen att tillägget till referensräntan skall vara 12 procentenheter.
Anmärkning mot faktura skall för att prövas, framställas inom 10 dagar från fakturadatum.

3. Leveransen, försening

Leveranstiden räknas från den dag som bindande beställning mottagits av säljaren. Utöver i det individuella avtalet fastställd leveranstid är säljaren vid behov berättigad till förlängning av leveranstiden med ytterligare en fjärdedel av leveranstiden, dock minst en vecka och högst en månad. Leverans anses ha skett i rätt tid om godset inom leveranstiden (eller ny leveranstid efter förlängning) antingen avhämtats/avsänts eller anmälts färdigt för avhämtande/avsändande.
Leverans sker fritt säljarens lager, om inte annat uttryckligen har avtalats. Efter särskild överenskommelse åtar sig säljaren att ombesörja transport och försäkring av godset. Dessa merkostnader debiteras köparen särskilt. 
Säljaren har rätt till över- eller underleverans med 10 procent av beställd kvantitet. Priset skall justeras i motsvarande mån. 
Säljaren ansvarar inte för försening som beror på dennes underleverantör och som ligger utanför säljarens kontroll.
Säljaren skall underrätta köparen om befarad förändring av leveranstidpunkten på hela eller delar av leveransen.
Till den del avtalad leverans avser unika produkter (t ex för köparen specialtillverkade, specialbeställda, d v s inte ingår i säljarens ordinarie sortiment, eller speciellt sammansatta/sammanställda produkter) saknar köparen hävningsrätt vid försenad leverans. Till den del avtalad leverans avser standardprodukter har köparen hävningsrätt om förseningen överstiger sju dagar utöver den förlängningstid som säljaren är berättigad till.

4. Mottagningskontroll, fel eller brist

Köparens mottagningskontroll skall bl a omfatta avstämning av mottaget gods mot följesedel samt kontroll av utifrån synliga skador på godset. Eventuella avvikelser i antal och konstaterande av skador skall anmälas till transportören när godset kvitteras. Köparen skall även i övrigt undersöka godset på sätt som är brukligt och följer av Köplagen när han tar hand om det.
Anmärkning mot levererad kvantitet skall göras inom 8 dagar från godsets mottagande. Anmärkning mot kvalitet, toleranser m m, skall göras omedelbart efter det att felet upptäckts, dock senast inom tre månader från godsets mottagande. Görs inte sådan anmärkning inom föreskriven tid, trots att köparen upptäckt eller bort upptäcka felet, förlorar han rätten att göra felpåföljder gällande.
Anmärkning skall göras skriftligt och innehålla uppgift om felets art respektive bristens omfattning. 
Visar sig sålt gods vara behäftat med fel som säljaren är ansvarig för, är säljaren skyldig att inom skälig tid, efter eget val, att kostnadsfritt ersätta, reparera eller omarbeta det levererade godset. 
Om säljaren inte har avhjälpt fel på sätt anges i närmast föregående stycke har köparen hävningsrätt av den del av leveransen som belastas med fel. Hävningsrätten omfattar hela leveransen om den del som inte är felavhjälpt är en väsentlig del av leveransen och syftet med denna förfelas. Hävningsrätt inträder fyra veckor efter det att felet skulle avhjälpts.

5. Force majeure

Skulle till följd av omständighet som anges nedan som befrielsegrund leveransens fullgörande hindras, försvåras eller försenas, fritar sig säljaren från allt ansvar och förbehåller sig att, utan skyldighet att erlägga skadestånd, efter eget val helt eller delvis häva avtalet eller uppskjuta leveransen med en av omständigheterna betingad frist utöver den i avtalet bestämda leveranstiden.
Såsom befrielsegrund anses bl a arbetskonflikter och varje annan svårighet att erhålla arbetskraft, krig, blockad, avspärrning, statsingripande av olika slag såsom beslag, export- och importförbud, vägrade licenser etc, driftsavbrott, eldsvåda, naturkatastrof, kraftbrist, transporthinder, försening av fartyg eller andra transportmedel, kassationer under tillverkningen, som skäligen inte kunnat förutses, utebliven, felaktig eller försenad leverans från säljarens leverantör eller andra förhållanden, oavsett av vilket slag, som ligger utanför säljarens kontroll och som påverkar säljarens möjligheter att fullgöra sina leveransförpliktelser.
Säljaren är skyldig att utan dröjsmål underrätta köparen om att sådan omständighet som avses i föregående stycke inträffat.
Om köparen inte kan godta den nya leveranstid som säljaren anger med stöd av denna bestämmelse, får köparen häva avtalet, om inte tillverkningen av godset avancerat så långt att säljaren inte kan använda det för annan inneliggande eller kommande beställning. En sådan hävning måste göras inom åtta dagar efter det att säljaren avsänt meddelande om ny leveranstid.

6. Prover, ritningar och tekniska beskrivningar

Av säljaren tillhandahållna ritningar, tekniska beskrivningar och prover förblir säljarens egendom och är skyddade av Upphovsrättslagen (1960:729) och utgör företagshemligheter enligt lagen om skydd för företagshemligheter (1990:409). Materialet får alltså inte kopieras, delges för tredje man eller på annat sätt användas på ett sätt som kan skada säljarens intressen.
I kataloger, broschyrer, ritningar eller annat informationsmaterial lämnade uppgifter om vikter, dimensioner, prestanda eller andra data är ungefärliga och säljaren förbehåller sig rätt att även under pågående leverans vidta sådana ändringar som betingas av materialfrågor, fabrikationsmetoder eller orsaker utanför säljarens kontroll. Säljaren reserverar sig också för rena tryckfel i marknadsföringsmaterial.

7. Kreditering av returnerat gods

Reklamerat gods får inte returneras till säljaren utan dennes medgivande. Om inte annat överenskommits, skall godset returneras på för säljaren billigaste transportsätt.
Vid eventuellt återtagande av levererat gods, som inte är behäftat med fel, krediteras köparen fakturavärdet med avdrag för 20 procent om inte annat överenskommits. Köparen är dessutom skyldig att ersätta säljaren för dennes eventuellt uppkomna transportkostnader och kostnader för skadat gods. Varor som inte tillhör säljarens lagersortiment krediteras endast om säljarens leverantör accepterar returen. Vid retur skall, om det begärs, säljarens faktura eller kvitto uppvisas.

8. Ansvarsbegränsning
Utöver vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor har säljaren inte något ansvar för dröjsmål eller fel i godset. Säljaren har således inte någon skyldighet att på grund av dröjsmål, fel eller brist i varan utge någon ersättning till köparen för utgifter, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan direkt eller indirekt förlust.

9. Tvist och tillämplig lag
Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom i enlighet med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts för förenklat skiljeförfarande med en skiljeman. Skiljeförfarandet skall äga rum i Jönköping. Om tvisteföremålets värde understiger tre basbelopp enligt Lag om allmän försäkring (1962:381) skall dock tvisten avgöras i allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans.

På detta avtal skall svensk rätt tillämpas.

Information till tvistlösning online:
Den Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform under https://ec.europa.eu/consumers/odr/ för tvistlösning online. Vi utgår ifrån att vi alltid kan uppnå en tillfredsställande lösning för alla tillsammans med våra kunder. Därför och eftersom vi inte är skyldiga att delta i tvistlösningsförfarandet, deltar vi inte i detta. Vänligen kontakta oss på de angivna kontaktuppgifterna så kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt.