Integritetspolicy för FELDER-gruppen

Ansvarig och kontaktuppgifter
FELDER KG, KR-Felder-Straße 1, 6060 Hall in Tirol, Österrike
Vänd dig gärna till oss om du har frågor om personuppgiftsskydd. Du hittar all information om personuppgiftsskydd på [email protected].

 

Integritetspolicyns innehåll

 

Information om dina individuella rättigheter och rätt till klagomål

 1. Drift av hemsidan och våra IT-system (underhåll och säkerhet)
 2. Behandling i samband med tillhandahållandet av leveranser och tjänster, framför allt för att distribuera våra produkter och för att erbjuda våra tjänster (t.ex. utbildningar)
 3. Vidarebehandling för marknadsföring (kundförfrågningar, kundhantering och reklam)
 4. PR
 5. Databehandling vid ansökningsprocesser
 6. Kommunikation
 7. Sociala medier

 

Information om dina individuella rättigheter och rätt till klagomål

Nedan informerar vi om hur dina personuppgifter behandlas när du använder vår hemsida. Det går att besöka vår hemsida utan att registrera sig. Då samlas uppgifter som t.ex. vilka sidor som öppnas eller namnet på hämtade filer in, tillsammans med datum och klockslag, och sparas för statistiska ändamål på servern på ett sätt som inte gör det möjligt att direkt koppla uppgifterna till dig som person. Personuppgifter – framför allt namn, adresser eller e-postadresser – samlas i den utsträckning det är möjligt endast in på frivillig basis. Dessa uppgifter skickas inte vidare till tredje part utan ditt medgivande.
Du har möjlighet att utnyttja följande individuella rättigheter om respektive förutsättningar är uppfyllda. Observera att du eventuellt kan vara tvungen att styrka din identitet först.

 • Rätt till information: Du har rätt att – i regel utan kostnad – få bekräftelse på om personuppgifter kopplade till dig behandlas, samt att begära ut dessa uppgifter och information enligt art. 15, dataskyddsförordningen (GDPR).
 • Rätt till rättelse, om vi behandlar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som rör dig (art. 16, dataskyddsförordningen (GDPR)).
 • Rätt till radering av personuppgifter som rör dig, givet att förutsättningarna i art. 17, dataskyddsförordningen (GDPR), är uppfyllda.
 • Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter enligt art. 18, dataskyddsförordningen (GDPR).
 • Rätt till dataportabilitet och erhållande av de personuppgifter du har tillhandahållit via en automatiserad process i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (art. 20, dataskyddsförordningen (GDPR)).
 • Du äger alltid rätt att göra invändningar enligt art. 21, dataskyddsförordningen (GDPR), vid behandling av personuppgifter som grundar sig på ett legitimt intresse. Vid behandling i samband med direktreklam och tillhörande profilering gäller denna rätt utan begränsningar.
 • Du kan när som helst ta tillbaka ditt godkännande till behandling av dina personuppgifter; Lagligheten hos den behandling som skett upp till tidpunkten för återkallandet berörs inte av detta.


Rätt till klagomål
Du äger rätt att lämna klagomål till behörig tillsynsmyndighet (datatillsynsmyndighet), särskilt i den EU-medlemsstat där du eller din arbetsplats befinner dig, eller där den förmodade överträdelsen har ägt rum, om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig bryter mot dataskyddsförordningen eller att dina individuella rättigheter har kränkts. Vi uppskattar om du först kontaktar oss och ger oss möjlighet att ta ställning i frågan. En lista över behöriga tillsynsmyndigheter hittar du här: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.
Om du vill vända dig direkt till oss står vi till ditt förfogande på [email protected] vad gäller alla frågor om personuppgiftsskydd. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att vi endast kan behandla en begäran om information från dig efter att du bestyrkt din identitet med en giltig identitetshandling.

 

1. Drift av hemsidan och våra IT-system (underhåll och säkerhet)


Syftet med behandlingen
För drift och underhåll av IT-system och företagshemsidor samt för att upprätthålla datasäkerhet och hindra missbruk eller bedrägerier behandlar vi endast våra användares personuppgifter i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla våra tjänster och vårt sidinnehåll.

Rättslig grund och (övervägande) berättigade intressen
Vi behandlar dina uppgifter för åtgärder före avtalets ingående eller avtalsenliga skyldigheter (t.ex. uppfyllande av allmänna villkor, användarvillkor, art. 6, avsnitt 1 b, dataskyddsförordningen (GDPR)), i den utsträckning som krävs enligt lag (art. 6, avsnitt 1 c, dataskyddsförordningen (GDPR), t.ex. samtycke till användande av cookies, upprätthållande av lämplig datasäkerhet) samt med grund i art. 6, avsnitt 1 f, dataskyddsförordningen (GDPR) för följande (övervägande) berättigade intressen:

 • att erbjuda en funktionsduglig och attraktiv hemsida
 • att upprätthålla datasäkerheten
 • effektiv intern förvaltning i koncernen/företagsgruppen.


Mottagare eller mottagarkategorier och överföringar till tredjeländer eller till internationella organisationer
Överföringar är inte planerade, men uppgifter som publicerats öppet av användare av våra tjänster (t.ex. kommentarer) är offentliga och går potentiellt att komma åt från hela världen. I konkreta fall kan uppgifter lämnas till brottsbekämpande myndigheter, domstolar etc. för att uppfylla rättsliga krav från ansvariga myndigheter eller från tredje part.
Vi använder tjänster från följande personuppgiftsbiträden:

Google Analytics
Vår hemsida använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. För den som vill avaktivera Google Analytics erbjuder Google en webbläsarplugin som går att hämta på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Google Analytics använder cookies. Cookies är små textfiler som gör det möjligt att spara specifik, användarrelaterad information på användarens enhet. Detta gör det möjligt att med hjälp av Google analysera hur vår hemsida används. Informationen som registreras med hjälp av cookies om hur våra hemsidor används (inklusive din IP-adress) skickas i allmänhet till en Google-ägd server i USA och sparas där. Observera att Google Analytics på denna hemsida kompletterats med koden ”gat._anonymizeIp();” för att garantera att IP-adresserna samlas in anonymiserat (så kallad IP-maskning). Om anonymisering är aktiverad förkortar Google IP-adresser inom medlemsstater i Europeiska unionen eller andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetesområdet vilket gör att IP-adressen inte kan kopplas till din identitet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en Google-ägd server i USA och förkortas där. Google följer dataskyddsbestämmelserna i ”Privacy Shield”-avtalet och är registrerade vid ”Privacy Shield”-programmet i USA:s handelsministerium och använder den insamlade informationen för att utvärdera användningen av vår hemsida, framställa relevanta rapporter om detta samt för att erbjuda oss andra tjänster relaterade till detta. Mer information hittar du på http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

LiveZilla
På denna hemsida samlas anonymiserade uppgifter in och sparas med teknik från LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen (www.livezilla.net) för webbanalys och för drift av livechatt-systemet som används för att svara på förfrågningar via live-supporten. Dessa anonymiserade uppgifter kan användas för att upprätta pseudonymiserade användarprofiler. För detta kan cookies användas. Cookies är små textfiler som sparas lokalt på hemsidebesökarens dator och gör det möjligt att känna igen användaren när denne besöker vår hemsida igen. De pseudonymiserade användarprofilerna kopplas inte samman med en pseudonymbärares personuppgifter utan särskilt, uttryckligt medgivande från den berörda användaren. Det är tekniskt säkerställt att IP-adresser anonymiseras automatiskt. Via inställningar i din webbläsare (t.ex. för cookie-användning) kan du alltid neka till att delta i webbanalysen.
Det ansvariga företaget, FELDER KG, är en del av en företagsgrupp. För ekonomisk intern förvaltning använder vi oss därför även av företag i koncernen för behandling av uppgifter. Företagsgruppen har ett övervägande berättigat intresse till detta (skäl 48 i dataskyddsförordningen (GDPR)).

Alla anslutna företag och personuppgiftsbiträden kan kontakta [email protected] för frågor och anspråk kopplade till individuella rättigheter gällande personuppgiftsskydd.

Insamling av data från andra källor: kategorier av personuppgifter
Vid varje anrop till vår hemsida samlar vårt system automatiskt in uppgifter och information från det anropande datorsystemet.
Följande uppgifter samlas då in:

 • information om vilken webbläsare och webbläsarversion som används
 • användarens operativsystem
 • användarens internetleverantör
 • användarens IPadress, webbläsarens sessions-id
 • datum och tid för anropet
 • uppgifter om enheten (enhetens id, bildskärmsupplösning, språk och landsinställningar etc.)
 • de hemsidor, från vilka användaren kommer till vår hemsida
 • de hemsidor användaren öppnar via vår hemsida.


Lagringstid
Uppgifter som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera samlas endast in och sparas under tiden du besöker hemsidan. Loggdata och IP-adresser sparas därutöver normalt i 7 dagar som skydd mot attacker på vårt system. För att utreda datasäkerhetsincidenter och vid skadeståndsanspråk sparas uppgifter i konkreta fall tills hanteringen av händelsen är avslutad.

Tillhandahållande av uppgifter
Det finns inga juridiska eller avtalsrättsliga förpliktelser att tillhandahålla uppgifterna. Detta krävs dock för funktionaliteten hos vår hemsida och vårt IT-system, som i annat fall ev. kan påverkas negativt.

Vidarebehandling av dina uppgifter i andra syften
En del av uppgifterna som samlas in vidarebehandlas för marknadsföringsåtgärder. Vi informerar om detta, samt om din rätt att neka samtycke, när uppgifterna samlas in. Observera punkt 3 i integritetspolicyn gällande detta.

2. Behandling i samband med tillhandahållandet av leveranser och tjänster, framför allt för att distribuera våra produkter och för att erbjuda våra tjänster (t.ex. utbildningar)


Syftet med behandlingen
Vi samlar in personuppgifter för att leverera våra produkter och tillhandahålla våra tjänster, även i webbshopen, samt för användandet av tredjepartstjänster vid affärsförbindelser.

Rättslig grund och berättigade intressen
Den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna är åtgärder före avtalets ingående eller avtalsenliga skyldigheter (art. 6 avsnitt 1 b dataskyddsförordningen (GDPR)), juridiska och rättsliga förpliktelser (art. 6 avsnitt 1 c dataskyddsförordningen (GDPR), framför allt skatterätt) samt följande (övervägande) berättigade intressen (art. 6 avsnitt 1 f dataskyddsförordningen (GDPR)):

 • rättighetsanspråk eller försvar av egna rättigheter, framför allt kopplade till garanti och produktansvar
 • att minska kreditrisker (även för tredje part)
 • att besvara kundförfrågningar om leveranser och tjänster rätten att neka samtycke finns alltid så länge inga övervägande intressen (t.ex. ansvar) föreligger
 • effektiv intern förvaltning i koncernen/företagsgruppen


Mottagare eller mottagarkategorier och överföringar till tredjeländer eller till internationella organisationer
Vid behov överförs personuppgifter till följande mottagarkategorier:

 • banker (för betalningshantering)
 • juridiskt ombud, domstol vid behov
 • ekonomisk förvaltare (i samband med granskning)
 • ansvariga förvaltningsmyndigheter, inklusive skattemyndigheter
 • inkassoföretag för att indriva skulder (endast i utlandet om skulden ska indrivas där)
 • externa finansbolag som leasing eller factoringföretag och cessionarier, om leveransen eller tjänsten finansieras på detta sätt
 • avtals eller affärspartner som medverkar i leveransen eller tjänsten eller ska medverka i den (t.ex. leveranstjänster)
 • försäkringsbolag för att teckna ett försäkringsavtal för leveransen/tjänsten eller vid försäkringsfall
 • ansvariga myndigheter och institutioner för sammanställning av statistik som föreskrivs enligt lag
 • kunder (tjänstemottagare)
 • kreditupplysningstjänster


Överföring till tredjeländer eller internationella organisationer sker i dessa fall endast om antingen ett beslut om adekvat skydd enligt art. 45, dataskyddsförordningen (GDPR) föreligger eller om förutsättningarna i art. 49, avsnitt 1 b, c eller e, dataskyddsförordningen (GDPR) föreligger (nödvändighet för genomförande av åtgärder före avtalets ingående på begäran av den berörda personen eller i dennes intresse, anspråk på, utövande av eller försvar av rättigheter) eller om samtycke enligt art. 49, avsnitt 1 a, dataskyddsförordningen (GDPR) föreligger.

Vi använder tjänster från följande personuppgiftsbiträden:

Google Analytics
Vår hemsida använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. För den som vill avaktivera Google Analytics erbjuder Google en webbläsarplugin som går att hämta på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Google Analytics använder cookies. Cookies är små textfiler som gör det möjligt att spara specifik, användarrelaterad information på användarens enhet. Detta gör det möjligt att med hjälp av Google analysera hur vår hemsida används. Informationen som registreras med hjälp av cookies om hur våra hemsidor används (inklusive din IP-adress) skickas i allmänhet till en Google-ägd server i USA och sparas där. Observera att Google Analytics på denna hemsida kompletterats med koden ”gat._anonymizeIp();” för att garantera att IP-adresserna samlas in anonymiserat (så kallad IP-maskning). Om anonymisering är aktiverad förkortar Google IP-adresser inom medlemsstater i Europeiska unionen eller andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetesområdet vilket gör att IP-adressen inte kan kopplas till din identitet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en Google-ägd server i USA och förkortas där. Google följer dataskyddsbestämmelserna i ”Privacy Shield”-avtalet och är registrerade vid ”Privacy Shield”-programmet i USA:s handelsministerium och använder den insamlade informationen för att utvärdera användningen av vår hemsida, framställa relevanta rapporter om detta samt för att erbjuda oss andra tjänster relaterade till detta. Mer information hittar du på http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

LiveZilla
På denna hemsida samlas anonymiserade uppgifter in och sparas med teknik från LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen (www.livezilla.net) för webbanalys och för drift av livechatt-systemet som används för att svara på förfrågningar via live-supporten. Dessa anonymiserade uppgifter kan användas för att upprätta pseudonymiserade användarprofiler. För detta kan cookies användas. Cookies är små textfiler som sparas lokalt på hemsidebesökarens dator och gör det möjligt att känna igen användaren när denne besöker vår hemsida igen. De pseudonymiserade användarprofilerna kopplas inte samman med en pseudonymbärares personuppgifter utan särskilt, uttryckligt medgivande från den berörda användaren. Det är tekniskt säkerställt att IP-adresser anonymiseras automatiskt. Via inställningar i din webbläsare (t.ex. för cookie-användning) kan du alltid neka till att delta i webbanalysen.
Det ansvariga företaget, FELDER KG, är en del av en företagsgrupp. För ekonomisk intern förvaltning använder vi oss därför även av företag i koncernen för behandling av uppgifter. Företagsgruppen har ett övervägande berättigat intresse till detta (skäl 48 i dataskyddsförordningen (GDPR)).

Alla anslutna företag och personuppgiftsbiträden kan kontakta [email protected] för frågor och anspråk kopplade till individuella rättigheter gällande personuppgiftsskydd.

Insamling av data från andra källor: kategorier av personuppgifter
Vid motsvarande legitimt intresse (storlek på uppdragssumman, typ av finansiering) fastställer vi kreditvärdigheten innan uppdraget accepteras samt följande personuppgifter.
I webbshopen används cookies för funktionaliteten hos varukorgen och beställningsförloppet.

Lagringstid
Tills dess att affärsförhållandet avslutats eller tills gällande garanti-, preskriptions- och bevarandefrister har gått ut; därutöver tills alla eventuella tvister, där dessa uppgifter används som bevis, är lösta. För tjänster där skadeståndsanspråk kan uppstå enligt gällande lagstiftning (t.ex. produktansvar) sparas uppgifterna under den tid som krävs.

Tillhandahållande av uppgifter
Insamlingen av de uppgifter som krävs av oss är nödvändig för att avtal ska kunna slutas.

Vidarebehandling av dina uppgifter i andra syften
En del av uppgifterna som samlas in vidarebehandlas för marknadsföringsåtgärder. Vi informerar om detta, samt om din rätt att neka samtycke, när uppgifterna samlas in. Observera punkt 3 i integritetspolicyn gällande detta.

3. Vidarebehandling för marknadsföring (kundförfrågningar, kundhantering och reklam)

Syftet med behandlingen
Kundhantering och marknadsföring (direktreklam) åt ansvarig eller gemensamt ansvarig, även i form av nyhetsbrev och besvarande av kundförfrågningar, reklamutskick via post

Rättslig grund och berättigade intressen
Berättigade intressen enligt art. 6, avsnitt 1 f, dataskyddsförordningen (GDPR):

 • reklam för varor och tjänster från företagsgruppen
 • värvning av kunder och lojalitetsprogram (bonusprogram för stamkunder)
 • att förbättra erbjudandets attraktivitet


Neka till samtycke
Du har alltid rätt att utan särskilda former neka samtycke till behandling av uppgifter i dessa syften och kan begära att uppgifterna raderas eller att behandlingen begränsas. Vi informerar om dina rättigheter vid direktinsamling av dessa uppgifter.

Mottagare eller mottagarkategorier och överföringar till tredjeländer eller till internationella organisationer
Vid behov överförs personuppgifter till följande mottagarkategorier: leveranstjänster
Vi använder tjänster från följande personuppgiftsbiträden:

 • tryckerier
 • tjänsteleverantör för nyhetsbrev


Det ansvariga företaget, FELDER KG, är en del av en företagsgrupp. För ekonomisk intern förvaltning använder vi oss därför även av företag i koncernen för behandling av uppgifter. Företagsgruppen har ett övervägande berättigat intresse till detta (skäl 48 i dataskyddsförordningen (GDPR)). Vidarebehandling i marknadsföringssyfte och för kundlojalitetsprogram sker uteslutande för ansvarig part, med vilken en affärsrelation föreligger; vidarebehandling i sådant syfte för företagsgruppen kräver att samtycke inhämtats från berörd person på förhand.

Alla anslutna företag och personuppgiftsbiträden kan kontakta [email protected] för frågor och anspråk kopplade till individuella rättigheter gällande personuppgiftsskydd.

Nyhetsbrev
På vår webbplats har du möjlighet att registrera dig som prenumerant på Felder KG:s kostnadsfria nyhetsbrev. Detta gör du via vårt kontaktformulär. I nyhetsbrevet kan du läsa mer om aktuella erbjudanden, nya produkter, särskilda kampanjer och exklusiva spartips kopplade till produkter och tjänster i vårt sortiment. Inom ramen för denna tjänst och med ditt samtycke som stöd samlar vi in och behandlar ytterligare information (som vi kallar användningsdata) om detta.

När vi gör den statistiska analysen av våra nyhetsbrev använder vi oss av en så kallad spårningspixel. En spårningspixel är en digital bild i miniatyrformat som integreras i e-postmeddelanden som skickas i HTML-format i syfte att möjliggöra loggfilsregistrering och loggfilsanalys. Det innebär att det är möjligt att genomföra en utvärdering av nyhetsbrevskampanjer. Denna spårningspixel hjälper oss att se om ett e-postmeddelande öppnats av en registrerad person. Vi kan även se vilka länkar som fått extra många klick av våra mottagare, så att vi kan förbättra innehållet i nyhetsbreven och anpassa dem till mottagarnas intressen. Den rättsliga grunden för databehandling efter registrering för prenumeration på nyhetsbrevet är användarens samtycke enligt art. 6 punkt 1a i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Observera att vi i samband med nyhetsutskicket samarbetar med emarsys som har säte i Wien (Märzstraße 1, 1150 Wien). Lagring och behandling av data sker uteslutande inom Europeiska unionen. Personuppgifterna lämnas inte ut till tredje part. Om en registrerad person motsätter sig denna databehandling, är de tekniska omständigheterna för närvarande sådana att den enda möjligheten är att avregistrera sig från nyhetsbreve

Insamling av data från andra källor: kategorier av personuppgifter

 • Köp av adressuppgifter, adressinsamling


Vi använder tjänster från följande personuppgiftsbiträden:

Cookies
Vår hemsida använder cookies. Cookies är små textfiler som gör det möjligt att spara specifik, användarrelaterad information på användarens enhet under tiden hemsidan används. Cookies gör det möjligt att framför allt fastställa användningsfrekvens och användarantal på sidorna samt analysera hur sidorna används men också för att göra vårt erbjudande mer kundvänligt. Cookies sparas efter att en webbläsarsession avslutats och kan öppnas igen vid ett nytt besök på hemsidan. Om du inte vill detta bör du ställa in din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas.

Google Analytics
Vår hemsida använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. För den som vill avaktivera Google Analytics erbjuder Google en webbläsarplugin som går att hämta på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Google Analytics använder cookies. Cookies är små textfiler som gör det möjligt att spara specifik, användarrelaterad information på användarens enhet. Detta gör det möjligt att med hjälp av Google analysera hur vår hemsida används. Informationen som registreras med hjälp av cookies om hur våra hemsidor används (inklusive din IP-adress) skickas i allmänhet till en Google-ägd server i USA och sparas där. Observera att Google Analytics på denna hemsida kompletterats med koden ”gat._anonymizeIp();” för att garantera att IP-adresserna samlas in anonymiserat (så kallad IP-maskning). Om anonymisering är aktiverad förkortar Google IP-adresser inom medlemsstater i Europeiska unionen eller andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetesområdet vilket gör att IP-adressen inte kan kopplas till din identitet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en Google-ägd server i USA och förkortas där. Google följer dataskyddsbestämmelserna i ”Privacy Shield”-avtalet och är registrerade vid ”Privacy Shield”-programmet i USA:s handelsministerium och använder den insamlade informationen för att utvärdera användningen av vår hemsida, framställa relevanta rapporter om detta samt för att erbjuda oss andra tjänster relaterade till detta. Mer information hittar du på http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

LiveZilla
På denna hemsida samlas anonymiserade uppgifter in och sparas med teknik från LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen (www.livezilla.net) för webbanalys och för drift av livechatt-systemet som används för att svara på förfrågningar via live-supporten. Dessa anonymiserade uppgifter kan användas för att upprätta pseudonymiserade användarprofiler. För detta kan cookies användas. Cookies är små textfiler som sparas lokalt på hemsidebesökarens dator och gör det möjligt att känna igen användaren när denne besöker vår hemsida igen. De pseudonymiserade användarprofilerna kopplas inte samman med en pseudonymbärares personuppgifter utan särskilt, uttryckligt medgivande från den berörda användaren. Det är tekniskt säkerställt att IP-adresser anonymiseras automatiskt. Via inställningar i din webbläsare (t.ex. för cookie-användning) kan du alltid neka till att delta i webbanalysen.

Lagringstid
Intresseuppgifter och profiler i webbshoper sparas i 3 år från senaste kundkontakt. Postadresser och e-postadresser sparas under tiden reklamåtgärder pågår, tills samtycke nekas eller tills avanmälan från nyhetsbrev sker; utöver detta sparas uppgifter om begränsad behandling efterfrågas eller om behandlingen av andra skäl kräver en längre lagringsperiod (särskilt enligt punkt 2 i integritetspolicyn).

Tillhandahållande av uppgifter
Det finns inget krav på att tillhandahålla uppgifter.

Vidarebehandling av dina uppgifter i andra syften
Vid kundförfrågningar sker beroende på typ av förfrågan och hur behandlingen genomförs ev. en vidarebehandling i samband med leveranser och tjänster. För mer information om detta, se punkt 2 i integritetspolicyn.

4. PR

Syftet med behandlingen
Tillhandahålla information (i åtminstone lokalt eller regionalt offentligt intresse) om den ansvarigas uppgifter och tjänster.

Neka till samtycke
Du har alltid rätt att utan särskilda former neka samtycke till behandling av uppgifter i dessa syften av skäl som beror på din personliga situation och kan begära att uppgifterna raderas eller att behandlingen begränsas. Vi informerar om dina rättigheter vid direktinsamling av dessa uppgifter och inom ramen för inbjudan till evenemang.

Rättslig grund och berättigade intressen
Rättslig grund till behandlingen är yttrandefrihet enligt gällande lagstiftning samt art. 10 i EKMR och, i den utsträckning behandlingen gäller journalistiska ändamål, enligt art. 85, dataskyddsförordningen (GDPR) tillsammans med lokal dataskyddslagstiftning (för bilduppgifter även enligt gällande lokal dataskyddslagstiftning i den utsträckning ett övervägande intresse för offentlig publicering av samtida händelser föreligger); i annat fall gäller framför allt vid publicering av bilduppgifter att samtycke från berörda personer har inhämtats i varje enskilt fall (art. 6, avsnitt 1 a, dataskyddsförordningen (GDPR)/art. 9, avsnitt 2 a, dataskyddsförordningen (GDPR)).

Mottagare eller mottagarkategorier och överföringar till tredjeländer eller till internationella organisationer
Ingen mottagare är särskilt avsedd, men en publikation är avsedd för allmänheten och är, vid publicering på internet, potentiellt tillgänglig för alla över hela världen.

Det ansvariga företaget, FELDER KG, är en del av en företagsgrupp. För ekonomisk intern förvaltning använder vi oss därför även av företag i koncernen för behandling av uppgifter. Företagsgruppen har ett övervägande berättigat intresse till detta (skäl 48 i dataskyddsförordningen (GDPR)). Vidarebehandling i marknadsföringssyfte och för kundlojalitetsprogram sker uteslutande för ansvarig part, med vilken en affärsrelation föreligger; vidarebehandling i sådant syfte för företagsgruppen kräver att samtycke inhämtats från berörd person på förhand.

Alla anslutna företag och personuppgiftsbiträden kan kontakta [email protected] för frågor och anspråk kopplade till individuella rättigheter gällande personuppgiftsskydd.

Lagringstid
Lagringstiden är begränsad till den tid uppgifterna är lämpliga och användbara för journalistiska ändamål. Om dokumenteringsintresse föreligger sker permanent arkivering för senare (åter-)användning i de syften som beskrivs i samband med denna behandling.

Tillhandahållande av uppgifter
Det finns inget krav på att tillhandahålla uppgifter.

Vidarebehandling av dina uppgifter i andra syften
Användning sker uteslutande i avsett syfte och, om tillämpligt, i enlighet med art. 5, avsnitt 1 b, dataskyddsförordningen (GDPR) för arkiveringssyfte i allmänhetens intresse, för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål.

5. Databehandling vid ansökningsprocesser

Syftet med behandlingen
Tidsbestämd hantering av personuppgifter om sökande vid spontanansökningar och vid ansökningsprocesser med utannonserade tjänster samt för att välja sökande och teckna anställningsavtal.

Rättslig grund och berättigade intressen
Vi behandlar uppgifter om sökande enligt art. 6, avsnitt 1 b, dataskyddsförordningen (GDPR) (åtgärder före avtalets ingående) samt art. 6, avsnitt 1 f, dataskyddsförordningen (GDPR), för att kunna kontakta dig under den avsedda lagringstiden under val av sökande samt ev. i enskilda fall kunna kontrollera dina uppgifter om detta är i vårt intresse eller krävs av tredje part för positioner som ställer särskilt höga krav på din trovärdighet.

Mottagare eller mottagarkategorier och överföringar till tredjeländer eller till internationella organisationer
Dina uppgifter lämnas endast ut till våra anställda då det är nödvändigt. Om referenser har angetts kan dessa kontaktas i enskilda fall. På samma sätt kan det i särskilda fall vid motsvarande övervägande intresse genomföras en kontroll av dina uppgifter hos tredje part (t.ex. kvalifikationer eller universitetsexamina). Överföring till tredjeländer eller internationella organisationer sker i dessa fall endast om antingen ett beslut om adekvat skydd enligt art. 45, dataskyddsförordningen (GDPR) föreligger eller om förutsättningarna i art. 49, avsnitt 1 b, dataskyddsförordningen (GDPR) föreligger (nödvändighet för genomförande av åtgärder före avtalets ingående på begäran av den berörda personen) eller om samtycke enligt art. 49, avsnitt 1 a, dataskyddsförordningen (GDPR) föreligger.
Det ansvariga företaget, FELDER KG, är en del av en företagsgrupp. För ekonomisk intern förvaltning använder vi oss därför även av företag i koncernen för behandling av uppgifter. Företagsgruppen har ett övervägande berättigat intresse till detta (skäl 48 i dataskyddsförordningen (GDPR)).

Insamling av data från andra källor: kategorier av personuppgifter
Vid kontakt med någon av de referenser du angett kan uppgifter om dina tidigare anställningar eller aktiviteter, samt subjektiva bedömningar om din arbetsförmåga samlas in från motsvarande tredje part. (Dessa uppgifter och denna information är inte avsedd att sparas.)

Lagringstid
Om du har ansökt till en öppen tjänst kommer vi att spara dina personuppgifter under maximalt tre år från det att ansökningsprocessen avslutats och sedan radera dem. Du kan från sex månader efter att ansökningsprocessen avslutats när som helst ta tillbaka ditt medgivande till detta utan särskilda formella krav.
Om du på eget initiativ skickat in en ansökan kommer vi att spara dina dokument under maximalt tre år för att kunna kontakta dig vid lämpliga vakanser. Du kan när som helst ta tillbaka ditt medgivande till denna behandling utan särskilda formella krav.

Tillhandahållande av uppgifter
För att kunna genomföra ansökningsprocessen är det alltid nödvändigt att du lämnar bevis på att du har de kvalifikationer som krävs för tjänsten och att du lämnar dina kontaktuppgifter. I enskilda fall kan det beroende på kraven för tjänsten även vara nödvändigt för oss att begära ytterligare uppgifter från dig (t.ex. ett utdrag ur belastningsregistret). Om du inte lämnar de uppgifter som krävs kan vi inte ta hänsyn till din ansökan för den aktuella tjänsten.

Vidarebehandling av dina uppgifter i andra syften
Vid anställning kommer dokumenten du lämnar vid ansökning att återanvändas för personalförvaltning, med undantag för särskild skyddade uppgifter (t.ex. utdrag ur belastningsregistret). All ytterligare information lämnas till dig innan avtalet ingås.

6. Kommunikation

Syftet med behandlingen
Om du tar kontakt med oss via formuläret på hemsidan, via e-post eller per telefon kommer tekniskt nödvändiga uppgifter för kommunikationen (beroende på valt kommunikationsmedel) att samlas in och behandlas, som t.ex. telefonnummer, e-postadress, tidpunkt för (ev. längd på) kommunikationen etc. Ingående e-postmeddelanden kommer då även att behandlas med spamfilter, brandvägg, virusskanner etc. för syften enligt punkt 1 i denna policy.

Rättslig grund och berättigade intressen
Dina lämnade uppgifter kommer för att behandla din förfrågan att behandlas enligt motsvarande berättigade intresse enligt art. 6, avsnitt 1 f, dataskyddsförordningen (GDPR). Ytterligare syften med behandlingen beror på innehållet i kommunikationen och anges under punkt 1–6 i denna integritetspolicy.

Neka till samtycke
Du har, vid behandling för syften enligt art. 6, avsnitt 1 e och f, dataskyddsförordningen (GDPR) i den utsträckning som specificeras där, alltid rätt att utan särskilda former neka samtycke till behandling av uppgifter i dessa syften av skäl som beror på din personliga situation och kan begära att uppgifterna raderas eller att behandlingen begränsas. Vi informerar om dina rättigheter vid direktinsamling av dessa uppgifter (t.ex. i online-formulär). Denna rätt gäller inte om vi behandlar din förfrågan eller kommunikation av andra skäl (t.ex. avtalsförpliktelser, rättsliga förpliktelser, produktansvar) och är tvungna att spara uppgifterna under motsvarande tidsperiod som angetts i denna integritetspolicy.

Mottagare eller mottagarkategorier och överföringar till tredjeländer eller till internationella organisationer
Beroende på syftet med en kommunikation kan överföring enligt punkt 1 till 6 i denna integritetspolicy vara nödvändig.

Insamling av data från andra källor: kategorier av personuppgifter
Vid varje kontakttillfälle registrerar våra system data och information från den berörda personens kommunikationsmedel eller tekniska system.
Följande uppgifter samlas då in: den berörda personens kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress etc.), tidpunkt för kommunikationen (datum, klockslag)

Lagringstid
Lagringstiden grundar sig på den nödvändiga tid som krävs för att fullfölja kommunikationen till avslut. Utöver detta kan, beroende på syftet med kommunikationen, längre lagring vara nödvändig enligt punkt 1–6 i denna integritetspolicy vara nödvändig.

Tillhandahållande av uppgifter
Det finns inget krav på att tillhandahålla uppgifter.

Vidarebehandling av dina uppgifter i andra syften
Beroende på innehållet i din förfrågan eller kommunikationen sker vidarebehandling för alla syften som listas i denna integritetspolicy, punkt 1–7.

7. Sociala medier

För att behålla kontakten med våra kunder och kommunicera med intressenter samt presentera Felder KG använder vi oss av ett antal sociala medier.
Vi använder dessa data för reklam- och marknadsundersökningssyften. Detta innefattar t.ex. reklam för företagsgruppens produkter och tjänster, åtgärder för att värva och behålla kunder och för att förbättra närvaron online och offline och den allmänna kundkommunikationen. Det innebär att vi behandlar användarnas personuppgifter på grundval av art. 6, st. 1f i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Eftersom vi är närvarande på ett socialt medium har vi ett berättigat intresse av att informationen till och kommunikationen med användarna är så effektiv som möjligt.

Vi tillåter oss att lagra personuppgifter på våra servrar så länge användaren inte motsätter sig detta Det betyder att dina uppgifter lagras minst tills det att affärsförhållandet avslutats eller tills gällande garanti-, preskriptions- och bevarandefrister har gått ut; därutöver tills alla eventuella tvister, där dessa uppgifter används som bevis, är lösta. För tjänster där skadeståndsanspråk kan uppstå enligt gällande lagstiftning (t.ex. produktansvar) sparas uppgifterna under den tid som krävs.

Observera att det inte är obligatoriskt för dig att lämna ut dina uppgifter via sociala medier. Du är också välkommen att välja en annan kanal för att komma i kontakt med oss (Webbplats, Telefon, E-post).

Facebook
Vi driver en fansida på Facebook som vi är gemensamt ansvariga för enligt art. 26 i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).  Enligt denna överenskommelse ansvarar Facebook för att merparten av de dataskyddsrättsliga kraven efterlevs, i synnerhet transparenskrav, för datasäkerhet, rapportering av brott mot datasäkerheten ("data breach") och för utövande av den registrerades rättigheter. Om du kontaktar oss i frågor som rör detta vidarebefordrar vi ditt ärende till Facebook. Facebook beaktar kraven på information om "Statistik om sidan" här.

Europeiska unionens domstol beslutade den 5 juni 2018 i mål C-210/16 att ansvaret delas med Facebook när det gäller användning av "Statistik om sidan" vid drift av fansidan: För europeiska ärenden gällande dataskydd är det Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland som är ansvarigt.

Vi ansvarar tillsammans med Facebook för behandling av dina personuppgifter i den mån vi kan påverka Facebooks behandling av dina uppgifter. 
När det gäller behandling av personuppgifter som Facebook är ensamt ansvarig för, hänvisar vi till Företagets riktlinjer för dataskydd.

Som ägare av fansidan kan vi inte påverka behandlingen av dina uppgifter. Däremot kan vi använda dem för att segmentera våra inlägg. I detta sammanhang analyserar vi uppgifterna enligt följande kriterier:

 • Kategorier av registrerade: fans, prenumeranter, könstillhörighet, boende i stad eller på landsbygd, språk
 • Statistik över användaraktiviteter: totalt antal sidhämtningar, "gilla"-markeringar, användning av inlägg och innehåll på våra sidor, räckvidd, visade videor, kommentarer, delat innehåll, svar, användarnas besökstider, uppgifter om slutenheter
 • Uppgifter om Facebook-grupper som är kopplade till vår Facebook-sida.


Om du prenumererar på vår fansida eller registrerar dig som fan kommer möjligheten till insyn i din Facebook-profil bestämmas av användningsvillkoren och dina privata inställningar på Facebook. Facebook samlar in uppgifter om dig, bl.a. i syfte att sammanställa statistik över användaraktivitet, i enlighet med Facebooks integritetspolicy. Vi kan inte påverka denna behandling, utan enbart när det gäller icke-personrelaterad statistik göra ett urval för analys enligt angivna kriterier.

Med hjälp av det innehåll som användaren har interagerat med skapas sedan användarprofiler som kan nyttjas för annonser, både på och utanför det sociala mediet. Detta möjliggörs av cookies som sparas ned på användarens dator. Leverantören kan även spara uppgifter om användarna på sociala medier på andra platser, i synnerhet om dessa användare är registrerade och inloggade på det sociala mediet.

I regel sker ingen ytterligare behandling av dina uppgifter i andra syften. Beroende på syftet med en kommunikation kan det dock krävas en ytterligare behandling enligt vår allmänna integritetspolicy på vår Webbplats.

Du kan när som helst göra en invändning mot behandling som ligger inom vårt ansvarsområde genom att du själv raderar kommentarer, gilla-markeringar eller en av dig upprättad förbindelse med vår fansida alternativt tar kontakt med oss (se punkten "De registrerades rättigheter"). När det gäller rätten att göra invändningar eller återkallande kopplat till Facebooks behandling av dina uppgifter ombeds du att vända dig till Facebook. Om du vill göra invändningar mot Facebooks behandling av dina personuppgifter kan du göra detta här: www.facebook.com/settings eller www.youronlinechoices.com

Innehåll som publicerats eller delats på vår fansida av användarna finns tillgängligt överallt i hela världen. Facebook behandlar även data utanför Europeiska unionen i enlighet med "Privacy shield" och beslutet om adekvat skyddsnivå enligt art. 45 i dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär att Facebook förbinder sig att följa europeiska direktiv för dataskydd. Det finns mer information om statusen för Facebooks "privacy shield" här. Vi kan inte påverka hur Facebook samlar in och behandlar data med verktyget som registrerar användarnas aktivitet.

Instagram
Felder KG använder tjänsten Instagrams komponenter på webbplatsen. Instagram är en onlinetjänst för delning av foton och videor och tillhör Facebook. Det är en blandning av en mikroblogg och en audiovisuell plattform som dessutom ger användarna möjlighet att publicera data i andra sociala medier.

Operatör för Instagram är Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Vi är endast ansvariga för behandling av data om vi har möjlighet att påverka behandlingen. När det gäller behandling av personuppgifter som Instagram är ensamt ansvarigt för hänvisar vi till Instagrams dataskyddsriktlinje: Datenschutzerklärung/Opt-out

Ett besök på vår webbplats aktiverar Instagramkomponenter som samlar in information om användarnas beteende. Dessa data kan, om den aktuella användaren samtidigt är inloggad på Instagram, kopplas ihop med användarprofilen, och då behandlas och sparas dessa data av Instagram. Om du inte samtycker till att denna användarprofil skapas kan du förhindra detta genom att logga ut från vår fansida innan du besöker vår webbplats.

Om en registrerad person gör en invändning mot den databehandling som vi är ansvariga för kan den registrerade personen till att börja med själv radera kommentarer och gilla-markeringar alternativt "avfölja" vår sida (mer information finns under punkten som behandlar registrerade). När det gäller rätten att göra invändningar eller återkallande kopplat till Instagrams behandling av dina uppgifter ombeds du att vända dig till Instagram (Datenschutzerklärung/Opt-out).

Inlägg som användare har markerat att de gillar genom att klicka på ett hjärta, eller innehåll som en användare har delat, är tillgängliga över hela världen. Instagram, och moderföretaget Facebook, behandlar även data utanför Europeiska unionen i enlighet med "Privacy shield" och beslutet om adekvat skyddsnivå enligt art. 45 i dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär att Instagram och Facebook förbinder sig att följa europeiska direktiv för dataskydd. Det finns mer information om statusen för Instagrams/Facebooks "privacy shield" här.

LinkedIn
På denna webbplats har vi implementerat komponenter från LinkedIn Corporation. Denna plattform är ett socialt nätverk där man kan upprätthålla befintliga och knyta nya affärskontaker. Med över 500 miljoner användare från mer än 200 länder (i jan 2018) är LinkedIn en av de 50 mest besökta webbplatserna i världen.  Sedan december 2016 hör LinkedIn till Microsoft.

Bolaget som är operatörer är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Mountain View, CA 94043, USA. I Europa är det LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland som är ansvarigt för att säkerställa det europeiska dataskyddet.

Vi är endast ansvariga för behandling av data om vi har möjlighet att påverka behandlingen. Vid varje besök på internetsidan startar LinkedIn-komponenterna nedladdning av webbläsarens presentation av innehållet. Inom ramen för denna process får LinkedIn information om vilka undersidor som har besökts. Du är välkommen att ta del av mer information om insticksprogram till LinkedIn här.

Om en registrerad person samtidigt är inloggad på LinkedIn, får plattformen information om användarbeteendet (t.ex. vilka undersidor som har besökts, besökets längd etc.). Om ett insticksprogram aktiveras kan denna information dessutom kopplas till respektive användarkonto. Om användaren inte önskar att sådan information överförs till LinkedIn kan denne logga ut innan besöket på vår webbplats.

Plattformen erbjuder möjligheten att göra personliga val avseende e-postmeddelanden och SMS-meddelanden för personanpassad reklam. LinkedIn samarbetar med företag som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua och Lotame, som kan använda sig av cookies. Om du inte vill att sådana cookies ska användas kan du registrera detta här. Gällande dataskyddsbestämmelser och direktiv för cookies finns här: Integritetspolicy | Direktiv för cookies

Inlägg som en användare har gillat eller innehåll som en användare har delat är tillgängliga över hela världen. LinkedIn behandlar även data utanför Europeiska unionen i enlighet med "Privacy shield" och beslutet om adekvat skyddsnivå enligt art. 45 i dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär att LinkedIn förbinder sig att följa europeiska direktiv för dataskydd. Det finns mer information om Privacy shield-statusen här.

Pinterest
Felder KG använder komponenter från Pinterest på sin webbplats. Pinterest är ett socialt nätverk och en visuell sökmotor där användarna kan få inspiration och "sätta upp" sina idéer på virtuella anslagstavlor.

Operatör för nätverket är Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Ärenden som rör dataskydd för européer hanteras av Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2.

Vi är endast ansvariga för behandling av data om vi har möjlighet att påverka behandlingen. När det gäller behandling av personuppgifter som Pinterest ansvarar för hänvisar vi till Pinterests Integritetspolicy. Som användare kan du dessutom läsa mer här om möjligheter angående dina personuppgifter och även var och hur du kan göra en Opt out.

Pinterests komponenter ger oss möjlighet att samla in anonymiserad information om användarnas beteende. Dessa data kan kopplas till användarkontot om den registrerade samtidigt är inloggad på Pinterest. Om användaren inte önskar detta rekommenderar vi att denne loggar ut från Pinterest innan besöket på vår webbplats.

Offentliga inlägg och anslagstavlor är synliga för alla. Om en registrerad alltså motsätter sig sådan behandling av uppgifterna bör privata anslagstavlor skapas och ämnen vi tillhandahåller inte längre följas. När det gäller rätten att göra en invändning eller ett återkallande kopplat till Pinterests behandling av dina uppgifter hänvisar vi till Detta företags bestämmelser.

Pinterest är en tjänst som finns över hela världen. Det betyder att data även samlas in och behandlas utanför Europeiska unionen. Inom EES är företaget dock certifierat med "Privacy shield", vilket innebär att de europeiska bestämmelserna för dataskydd följs. Du kan läsa mer om detta här.

Twitter
Vi har integrerat komponenter från Twitter på vår webbplats. Twitter är en mikrobloggtjänst som tillhandahålls av företaget Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900 i CA 94103 San Francisco, USA. På plattformen kan användarna publicera telegramliknande kortmeddelanden (så kallade "tweets").

Vi är endast ansvariga för behandling av data om vi har möjlighet att påverka behandlingen. Mer detaljerad information om bestämmelserna som rör Twitters arbete med dataskydd kan du läsa här.

När webbplatsen besöks laddas Twitter-komponenterna ned för att den aktuella webbläsaren ska visas på rätt sätt. På så sätt får Twitter information om exakt vilka sidor som har besökts. Mer detaljerad information om insticksprogrammen som används finns här.

Om en registrerad person samtidigt är inloggad på Twitter kan alla erhållna data, exempelvis om besökens längd och vilka sidor som besökts, kopplas till respektive användarkonto. Detta sker oavsett om den registrerade klickar på Twitter-komponenten eller inte. Dessa data sparas och behandlas av Twitter. Om användaren inte önskar en sådan koppling/överföring av uppgifterna, kan denne undvika detta genom att logga ut innan besök på vår webbplats. Här hittar du mer information och hur du gör en opt out.

Favoriserat och delat innehåll är tillgängligt över hela världen. Twitter Inc. behandlar även data utanför Europeiska unionen i enlighet med "Privacy shield". Det innebär att Twitter Inc. förbinder sig att följa europeiska direktiv för dataskydd. Här finner du mer information om status för Privacy shield.

YouTube
Vi har integrerat komponenter från YouTube på vår webbplats. YouTube är en videoportal som tillhandahålls av det USA-baserade företaget YouTube, LLC, som sedan 2006 är dotterföretag till Google LLC. YouTube har sitt säte i San Bruno, 901 Cherry Ave., CA 94066, USA. På denna plattform kan användarna ladda upp, spela upp, betygsätta och kommentera videosnuttar gratis. YouTube tillåter publicering av t.ex. klipp ur filmer och teveserier, musikvideor, trailrar samt egeninspelade filmer och bildspel.

Vi är endast ansvariga för behandling av data om vi har möjlighet att påverka behandlingen. I samband med att användaren besöker vår webbplats laddas YouTube-komponenterna. Om en registrerad person samtidigt är inloggad på YouTube kan data om besöket på sidan och dess längd kopplas till användarens konto. Du kan förhindra detta genom att logga ut från YouTube innan du besöker vår webbplats.

Om du vill veta mer om hur YouTube samlar in, behandlar och använder personuppgifter kan läsa mer här. Insamlade data som kopplas till Google-kontot, och den reklam som personanpassats till detta, kan administreras här.

YouTube (och följaktligen även Google) behandlar även data utanför Europeiska unionen. Kommentarer, betygsättning och delat innehåll kan komma att vara tillgängliga över hela världen. I och med att YouTube efterlever det så kallade "Privacy shield"-avtalet garanterar företaget att de följer europeiska direktiv för dataskydd. Det finns mer information om hur YouTube/Google arbetar i överensstämmelse med Privacy shield här.